Sunday, 29 July 2012

NOTA DASAR DLM NEGARA

DASAR DALAM NEGARA – DASAR EKONOMI


1. DEB
2. Dasar Pembangunan Nasional
3. Dasar Wawasan Negara
4. Dasar Pertanian Negara
5. Dasar Perindstrian Negara
6. Pelan Induk Perindustrian
7. Dasar Perindustrian Berat
8. Dasar Peswastaan
9. Dasar Persyarikatan Malaysia
10. Dasar Sogoshosha
11. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
12. Dasar Beban Perbelanjaan Awam
13. Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
14. Dasar Telekomunikasi Negara
15. Dasar Sains dan Teknologi
16. Dasar Urbanisasi Negara
17. Korido Raya Multimedia

Dasar Ekonomi Baru


- Program 20 tahun dari 1970 – 1990
- Matlamat nya untuk membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yg wujud     antara kaum , wilayah dan kawasan di negara ini
- Rasional – kadar kemiskinan tinggi / jurang perbezaan pendapatan / pengenalan kaum mengikut eknomi / tercetus peristiwa 13 Mei 1969
- Objektif – basmi kemiskinan tanpa mengira kaum / basmi pengenalan kaum mengikut jenis ekonomi / menambah penglibatan rakyat tempatan terutama bumiputera dalam badan korporat
 Strategi

>majukan kawasan luar bandar melalui pembangunan wilayah baru seperti KEJORA , DARA , JENGKA
- baiki mutu dan taraf hidup rakyat khususnya orang Melayu melalui pendidikan , latihan dan kesihatan
- mewujudkan kelas peniaga , pedagang dan pengusaha Melayu dan penambahan pemilikan modal kepada 30%
-menubuhkan agensi pembangunan luar bandar UDA , PNB , MARA, Bank Rakyat dan Bank Pertanian


Dasar Pembangunan Nasional

- menggantikan DEB
- terkandung dalam RRJP ke 2
- tempoh pelaksanaan – 1991-2000
- matlamat – untuk mewujudkan pembangunan seimbang bagi melahirkan masy yg bersatu padu dan adil

objektif


- Wujudkan keseimbangan optimum pertumbuhan ekonoi dan pengagihan yg saksama
- Galakkan pembangunan seimbang
-Menghapuskan ketidakadilan sosioekonomi
-Mewujudkan integrasi nasional
-Melahirkan masyarakat yg progresif , sejahtera dan bernilai positif
- Mengggalakkan pembangunan sumber manusia
- Mengggalakkan perlindungan alam sekitar

Strategi


-
Mengurangkan kemiskinan relatif
- Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera
- Membabitkan sektor swasta dalam proses penyusunan masyarakat
- Menumpukan perhatianterhadap pembangunan sumber manusia

Dasar Wawasan Negara

- merupakan Rangka Racangan Jangka Panjang ke 3 ( RRJKP 3 )
- menumpukan perhatian terhadap peningkatan keutuhan dan daya saing negara
- bertujuan meningkatkan kualiti pembangunan dan menjana pertumbuhan tinggi yg mapan supaya rakyat dapat menikmati kemakmuran

Rasional


- membangunkan Malaysia sebagai negara yg mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan
- menjana pertumbuhan yg didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan
- menjadikan sektor pertanian , pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik
- membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok kecil yg miskin
- mencapai penyertaan bumiputera yg berkesan dan pemilikan sekuiti sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2010
- meningkatkan penyertaan bumiputera dalam sektor utama ekonomi
- mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia


Objektif

-membina bangsa yg berdaya tahan
- Masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan   ketidak seimbangan dalam kalangan kumpulan etnik serta wilayah
-Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Mengukuhkan pembangunan sumber manusia
- Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan

Dasar Pertanian Negara


 Dasar pertanian pertama – 1984- 1991


- memaksimumkan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber secara cekap
- pertanian dibuat secara komersial
- menggalakkan perladangan berkelompok
- sistem pengurusan moden dan jentera yang intensif
- galakkan peranan swasta dalam pembangunan pertanian

 Dasar pertanian kedua – 1992-1998


- dibuat kerana dasar sebelum ini tidak berjaya
- memodenkan sektor pertanian
- program pembangunan bersepadu
- mengintensifkan penyelidikan dan pembangunan
- memberi peranan lebih kepada sektor swasta
- reformasi sistem pemasaran
- menggalakkan output makanan untuk kegunaan domestik dan eksport

Dasar pertanian negara ke tiga ( 1998-2010 )


- digubal kerana masalah ekonomi yang melanda
- meningkatkan sekuriti makanan – kualiti pengeluaran bahan makanan
- membina hubungan antara sektor pertanian / perindustrian dan perkhidmatan
 -peningkatan produktivitiDasar Perindstrian Negara


- 1950-1960 – mempelbagaikan sektor ekonomi , fokus getah dan bijih timah
- Fokus industri bercorak gantian import
- 1970-an – industri berasaskan eksport dan buruh yang ramai


No comments:

Post a Comment